افزایش اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

افزایش اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در استان مرکزی گفت:افزایش اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال از اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است

افزایش اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغالبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت:افزایش اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال از اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است.

دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با استاندار و مسولین استان مرکزی افزود: هدف این است که هیچگونه بازدارنگی از جهت مالیات در تولید اتفاق نیافتد.

دکتر منظور همچنین از رشد ۳ برابری اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری در کشور خبرداد و افزود وصول مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال جاری در کشور حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شرکت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی از دیگر برنامه‌های دکتر منظور در استان مرکزیست.افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال
افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال
www.tahririeh.com › news › افزایش-اتکای-دولت-به-د...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در استان مرکزی گفت: افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال از اهداف سازمان ...

[PDF] های فعالیت راهکارهای حفاظت از محیط زیست در اقتصادی در ایران

[PDF] های فعالیت راهکارهای حفاظت از محیط زیست در اقتصادی در ایران
افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ( رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﺖ در داده ﻫﺎی ...

[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ( رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﺖ در داده ﻫﺎی ...
www.ghatreh.com › news › افزایش-اتکای-دولت-درآمدها...

حمایت از کالای ایرانی در نظام مالیاتی کشور

حمایت از کالای ایرانی در نظام مالیاتی کشور
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در استان مرکزی گفت: افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از.

[PDF] تحلیل درآمدهای دولت در یک اقتصاد کوچک صادرکننده نفت به روش تعادل ...

[PDF] تحلیل درآمدهای دولت در یک اقتصاد کوچک صادرکننده نفت به روش تعادل ...
افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهن

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهن
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در استان مرکزی گفت: افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشتغال از اهداف سازمان امور مالیاتی ...
منبع خبر : iribnews.ir