صهیونیست‌ها باید به فکر بازگشت به وطن اصلی خود و کشور‌های غربی باشند

صهیونیست‌ها باید به فکر بازگشت به وطن اصلی خود و کشور‌های غربی باشند


صهیونیستها باید به فکر بازگشت به وطن اصلی خود و کشورهای غربی ...

صهیونیستها باید به فکر بازگشت به وطن اصلی خود و کشورهای غربی ...

بازگشت به سرزمین موعود با قوانین بین الملل همخوانی ندارد

بازگشت به سرزمین موعود با قوانین بین الملل همخوانی ندارد
صهیونیستها باید به فکر بازگشت به وطن اصلی خود و کشورهای غربی ...

صهیونیستها برای اشغالگری، از کدام
منبع خبر : iribnews.ir