افزایش قیمت تخم مرغ در بازار

افزایش قیمت تخم مرغ در بازار
امروز به عمده فروشان و خرده فروشان تخم مرغ سری زدیم و قیمت آن را جویا شدیم.
منبع خبر : iribnews.ir